fbpx
Skip links

ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ

FarmAnywhere ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਸਟਰੇਬਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਿਯੋਗ ਖੇਤੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤਿ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਉਤਪਾਦਨ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਉਤਪਾਦਨ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਉਤਪਾਦਨ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਮ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ।

Lite Container Farm rendering

ਸਾਡੀ ਸਭਿਆਚਾਰ

ਅਸੀਂ ਨਵਾਚਾਰ, ਸੰਜਿਵਨਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨਕ ਨੂੰ ਬਢਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਟੀਮ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਾਂ ਵਿਚ ਰਵੱਦੀ ਹੋਈ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਜ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁੱਚੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ FarmAnywhere ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਤਰ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਵੈਰਿਆਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਦੀਵਾਚਕ ਅਤੇ ਮਾਨਿਆਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਿਆਨਾ ਅਤੇ ਸਤਕਾਰਨਾਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹਿਾਇਕ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਕੰਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਢਾਵਾ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਸਟ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਤੰਤਰ ਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬਪੂਰਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ

ਅਸੀਂ ਮਾਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਘੱਟੇ ਵਿਚ ਘੱਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਹੋਏ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਿਆਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵਾਚਾਰਕ ਹੱਲ ਵਿਕਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬੈਂਕ

ਕੰਟੇਨਰ ਵਿਚ ਉਗਾਹੀ ਉਤਪਾਦ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀਧੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਿਦ੍ਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਿਪ੍ਰੇਖਿਤ ਸਰਪਲੱਸ ਚੈਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵਨਤਾਪੂਰਕ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸੀਧੇ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਆਰਾ, FarmAnywhere ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਸ਼ੇਤਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਰਾਈਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਸ਼ੂੰਆਂ ਦੀ ਵਾਡੀ ਵਰਾਈਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਬਾਰੇ

Gabriel Zarafonitis

ਗੈਬਰੀਏਲ, 2015 ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਵਰਟੀਕਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਕਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। FarmAnywhere ਦੇ CEO ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਪ ਵੀ ਗੈਬਰੀਏਲ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਰ ਆਪ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਟੇਨਰ ਖੇਤਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮੀ ਹਿਸਸੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮਲਕੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਾਡਕਟਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੈਟਨਰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਾਡਕਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੁਲੱਭ ਕਰਨਾ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿਚ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਮਿਤ ਸਰੋਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਮਰਮਤ ਨੂੰ ਸਧਾਰਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੀਰਗ ਮੁਦ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੱਲ ਦੀ ਵਾਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾਣਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੈਟਨਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨਾਤਮਕ ਦੱਖਲਦਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨਕਾਰੀ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

© 2023 All Rights Reserved.

This website uses cookies to improve your web experience.
error: Content is protected !!